Jdi na obsah Jdi na menu
 


DĚJZČ

 

Anotace:

Předmět postihne vybrané kapitoly historie Plzeňského kraje. Seznámí se základní regionální historiografií. Uvede do základů regionální historické práce.

Přehled probírané látky:

 1. Úvod do předmětu, organizace studia, literatura
 2. Regionální historie, specifika, pracoviště, publikační možnosti.

Historiografie Plzeňska

 1. Archivy, muzea, památková péče v regionu
 2. Plzeňsko v pravěku a starověku, vznik Plzně
 3. Vybrané problémy plzeňského středověku, zejména doba husitská
 4. Třicetiletá válka a Plzeň
 5. Národní obrození v Plzni
 6. Rozmach nové Plzně na přelomu 19. a 20. století
 7. Plzeň a 2. světová válka
 8. Kontroverzní problémy novodobé plzeňské historie – politické procesy, měnová reforma 1953 a Plzeň
 9. Vybrané osobnosti plzeňských dějin
 10. Zápočtový test

13.  Opravný termín zápočtového testu

 

 

 

Témata pro referáty:

 

1.      Bystrický Vladimír

2.      Bartošek Karel

3.      Beran Josef

4.      Čadík Jindřich

5.      Čtrnáct Václav

6.      Felix Emil

7.      Franc František Xaver

8.      Hruška Martin

9.      Jerie Jaroslav

10.  Jílek Václav

11.  Kovář Jaromírř

12.  Laštovka Vojtěch

13.  Macek Zdeněk

14.  Macháček Fridolín

15.  Mencl Václav

16.  Mentberger Václav

17.  Miloslav Nohejl

18.  Pelant Jan

19.  Polan (Čuřín) Bohumil

20.  Piter Jan Bonaventur

21.  Rychtařík Jan

22.  Sedláček Josef Vojtěch

23.  Suchá Milada

24.  Šlajer Jaroslav

25.  Štiess Bedřích

26.  Šváb Miloslav

27.  Vacek Jindřich

28.  Vojtíšek Václav

29.  Zeman Adolf

30.  Zykmund Jiří

 

 

 

 

LITERATURA DĚJZČ

Studijní:

KUMPERA, J. (ed.) a kol. Dějiny západních Čech: Od pravěku do poloviny 18. stol. Plzeň: Nakladatelství Ševčík, 2004. ISBN 80-7291-108-2.

JANUSOVÁ, JANA Vybrané kapitoly z dějin Západočeského kraje. Plzeň : Pedagogická fakulta v Plzni, 1976.

KUMPERA, JAN Osobnosti západních Čech, aneb, Šlépěje milénia. Plzeň : Vltava-Labe-Press, 2002.

KUMPERA, JAN Západní Čechy od A do Z : historie, památky, příroda. Praha : BETA-Dobrovský, 2003.

PELANT, JAN Města a městečka Západočeského kraje : Stručné dějiny, současnost a výběrová bibliogr. 129 míst. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1984.

Dějiny Plzně I-III. Plzeň, 1965.

MARTINOVSKÝ, I. a kol. Dějiny Plzně v datech: Od prvních stop osídlení až po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-723-7.

 

Literatura k referátům:

Knihovna města Plzně – katalog Clavius [Databáze online]. Plzeň: Knihovna města Plzně. Poslední revize 24. 7. 2006. Dostupné z URL: <http://lanius.kmp.plzencity.cz/baze.htm>

Periodika: sborníky Minulostí Plzně a Plzeňska a Minulostí Západočeského kraje, Západočeský historický sborník, sborníky katedry historie FPE ZČU v Plzni, sborníky Historie Západočeského muzea v Plzni, Lábkovo Minulostí Plzeňska

BĚLOHLÁVEK, M. – MENTBERGER, V. - ZEMAN, A. Městský archiv v Plzni: Průvodce po archivu. Plzeň: Městský národní výbor, 1954.

BĚLOHLÁVEK, M. (ed.)  Vzpomínky na starou Plzeň. Plzeň: NAVA, 2000. ISBN 80-7211-082-9.

BĚLOHLÁVEK, M. Archiv města Plzně: Průvodce po fondech a sbírkách. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1987.

BĚLOHLÁVEK, M. Kniha počtů města Plzně roku 1524 – 1525. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1956.

BĚLOHLÁVEK, M. Plzeň a její dějepisci. Plzeň: Archiv města Plzně, 1959.

BYSTRICKÝ, V. (ed.) 10 let Státního archivu v Plzni (s pobočkami v Kadani, v Klášterci nad Ohří a v Klatovech). Plzeň: Státní archiv v Plzni, 1964.

ČADÍK, J. Špachtle a paleta úsměvná: Hrst veselých chvilek mezi umělci. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1966.

FABIAN, F. Bibliografie časopisů Západočeského kraje. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1961.

FELIX, E. Literární Plzeň v obryse, sv. 1.. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek, 1930.

FLEISSIG, K. Sto let Knihovny města Plzně. Plzeň: Knihovna města Plzně, 1976.

HRUBÝ, J. Historické knihovny v západních Čechách. Plzeň: Krajské středisko Státní památkové péče a ochrany přírody, 1976.

HRUŠKA, M. Kniha pamětní královského krajského města Plzně od roku 775 až 1870. Plzeň: Nákladem dědiců Hruškových, 1883.

HYNA, A. – JÍLEK, T. – SLÍPKA, J. Osobnosti plzeňského vysokého školství. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-815-3.

JÍLEK, T. – BĚLOHLÁVEK, M. Příručka pro regionálně historickou práci v západních Čechách. Plzeň: Západočeská univerzita, 1993.

KOVÁŘ, J. Plzeň – radnice. Plzeň: Krajské středisko Státní památkové péče a ochrany přírody, 1964; Praha: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, 1964.

KOVÁŘ, J. Plzeňské portály. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1951.

KUBA, J. Deset let Státní vědecké knihovny v Plzni. Plzeň: Státní vědecká knihovna, 1960.

KUMPERA, J. (ed.) a kol. Dějiny západních Čech: Od pravěku do poloviny 18. stol. Plzeň: Nakladatelství Ševčík, 2004. ISBN 80-7291-108-2.

KUMPERA, J. Osobnosti a západní Čechy: Do poloviny 19. století. Plzeň: Nakladatelství Ševčík, 2005. ISBN 80-7291-142-2.

KUMPERA, J. Osobnosti západních Čech aneb šlépěje milénia. Plzeň: Vltava-Labe-Press, 2002.

LÁBEK, L. Potulky po Plzni staré i nové: Radnice a císařský dům. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek, 1930.

LÁBEK, L. Drogisté a lékárníci ve staré Plzni. Plzeň: Státní odborná škola drogistická, 1948.

LÁBEK, L. Hodináři ve staré Plzni. Plzeň: nákladem vlastním, 1919.

LÁBEK, L. Národopisné muzeum Plzeňska za německé nadvlády 1939 – 1945: XXIV. ročenka Národopisného muzea Plzeňska. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni,  b.r.

LÁBEK, L. Nástin praktické museologie pro krajinská  musea vlastivědná. Praha: Národopisná společnost československá, 1927.

LÁBEK, L. Plzeňské knihařství . Plzeň: Karel Šilinger, 1933.

LÁBEK, L. Plzeňské konvářství. Plzeň: nákladem vlastním, 1920.

LÁBEK, L. Plzeňští zámečníci. Plzeň: Řemeslnická beseda, 1947.  

LÁBEK, L. Z historie plzeňského obchodu a průmyslu. Plzeň, nákladem vlastním, 1926.

LÁBEK, L. Z historie plzeňského obchodu. Plzeň: nákladem vlastním, 1920.

LAŠTOVKA, V. – LHOTKA, V. – ZEMAN, A. K historii plzeňských pivovarů. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1959.

LAŠTOVKA, V. Boj pracujícího lidu Plzeňska proti fašistickým okupantům. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1959.

MACHÁČEK, F. Dvě studie k dějinám Plzně a Plzeňska. Plzeň: Městské historické muzeum, 1931.

MACHÁČEK, F. Plzeň – Terezín – Flossenbürg.  Plzeň: František Novák, 1948.

MACHÁČEK, F. Plzeňský kraj: Vlastivěda západních Čech. Plzeň: Krajské ústředí osvětových sborů, 1941.

MARTINOVSKÝ, I. a kol. Dějiny Plzně v datech: Od prvních stop osídlení až po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-723-7.

MAUR, J. Patnáct let Státní vědecké knihovny v Plzni. Plzeň: Státní vědecká knihovna, 1965.

MENCL, V. Plzeň: Sedm kapitol z její výtvarné minulost. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1961.

MENTBERGER, V. První plzeňská papírna. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek, 1949.

MIKODA, B. Plzeňští skladatelé v soudobém vývoji hudební tvorby. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1956.

POZORNY, R. Pilsen in Wort und Bild. Pilsen: Kulturamt der Stadt Pilsen, 1943.

ROUS, J. Kniha o Plzni. Plzeň: Theodor Mareš, 1945.

SPĚVÁČEK, V. Plzeňský vlastenec. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1958.

SUCHÁ, M. (ed.) 25 let Státní vědecké knihovny v Plzni. Plzeň, Státní vědecká knihovna, 1975.

ŠÍDLO, R. (ed.). Dvacet let lékařské fakulty v Plzni 1945 – 1965. Plzeň: SPN,  1966.

ŠLAJER, J. Husitské revoluční hnutí a  husitská tradice v Plzeňském kraji. Plzeň: Krajský pedagogický ústav, 1960.

ŠLAJER, J. Husitství v našem kraji: Západní Čechy v husitském revolučním hnutí. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1963.

ŠPELDA, A. Hudební  dílo Jindřicha Jindřicha. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1975.

ŠTĚPÁNEK, V. a kol. 90 let stálého českého divadla. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1956.

VIKTORA, V. Kapitoly o literární Plzni, sv. 1. Pzeň: Knihovna města Plzně, 1988.

VIKTORA, V. Kapitoly o literární Plzni, sv. 2. Plzeň: Knihovna města Plzně, 1990.

VOJTÍŠEK, V. Z nejstarších právních dějin města Plzně. Plzeň; Praha: nákladem vlastním, 1920.

VYSOKÁ, L. Soupis periodik vydávaných v Plzni 1835 – 1974. Plzeň: Státní vědecká knihovna, 1983.

ZEMAN, A. Hospodářská a sociální skladba Plzně na počátku XVIII. století. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1955.

ZEMAN, A. Plzeň v první polovině XVIII. století: Poměry hospodářské a sociální. Plzeň: Volnost, 1947.