Jdi na obsah Jdi na menu
 


HIS

 

Přehled probírané látky:

 1. Dějepisectví starověké, zejména antické.
 2. Základní přehled dějepisné produkce evropského středověku.
 3. Humanistvické dějepisectví, vznik nového paradigmatu.
 4. Kritické dějepisectví 17. století. Vico a jeho model dějin.
 5. Osvícenské koncepce lidských dějin
 6. Romantické dějepisectví 19. století, historismus, německá klasická historiografie. L. Ranke. Palacký.
 7. Nástup pozitivismu v dějepisectví. Gollova škola.
 8. Historiografie na přelomu 19. a 20. století, hospodářské a sociální dějiny, kulturní dějepisectví, 2.generace Gollovy školy
 9. Škola Annales
 10. Marxistické dějepisectví
 11. České dějepisectví ve 20. století – přehled vývoje.
 12. Nové trendy v dějepisectví – mikrohistorie, prosopografie, dějiny každodennosti, gender historiografie, historická antropologie, postmoderní historiografická skepse.
 13. Zápočtový test

 

 

Témata referátů:

 

1.      Hérodotos z Halikarnassu

2.      Thúkýdidés

3.      Xenofón

4.      Polybios

5.      Plútarchos

6.      Marcus Portius Cato

7.      Titus Livius

8.      Publius Cornelius Tacitus

9.      Gaius Suetonius Tranquilius

10.  Eusebios

11.  Aurelius Augustinus

12.  Řehoř Tourský

13.  Beda Venerabilis

14.  Paulus Diaconus

15.  Prokopios z Kaisareje

16.  Konstantinos Porfyrogennétos

17.  Adam Brémský

18.  Kosmas

19.  John ze Salisbury

20.  Joachim de Fiore

21.  Saxo Grammaticus

22.  Niccolo Machiavelli

23.  Eneas Sylvius Piccolomini

24.  Jean Bodin

25.  Francis Bacon

26.  Jean Bolland

27.  Jean Mabillon

28.  Giovanni Battista Vico

29.  Bohuslav Balbín

30.  Jean Antoine Condorcet

31.  Edward Gibbon

32.  Wilhelm von Humboldt

33.  Jules Michelet

34.  Francois Guizot

35.  Thomas Carlyle

36.  Leopold von Ranke

37.  Hippolyte Taine

38.  Alexis de Tocqueville

39.  Fustelo de Coulanges

40.  Henry Thomas Buckle

41.  Theodor Mommsen

42.  Sergej Michailovič Solovjev

43.  Bedřich Engels

44.  Karl Lamprecht

45.  Friedrich Meinecke

46.  Max Weber

47.  Jacob Burckhardt

48.  Benedetto Croce

49.  Oswald Spengler

50.   Nikolaj Alexandrovič Berďajev

51.  Arnold J. Toynbee

52.  Johan Huizinga

53.   Johann Gustav Droysen

54.  Wilhelm Dilthey,

55.  Lawrence Stone

56.  Jean - Francois Lyotard

57.  Hyden White

58.   Jacques Derrida

59.  Dušan Třeštík

60.  Carlo Ginzburg

61.  Carlo Poni

62.  Giovanni Levi

63.  Hans Medick

64.  Michel Foucault

65.  Jacques Le Goff

66.  Georges Duby

67.  Peter Burke

68.  Joan Scottová

69.  Lynn Huntová

70.  Francis Fukuyama

71.  Samuel P. Huntington

 

 

Literatura základní:

·         DOBIÁŠ, J. Dějepisectví starověké. Praha, 1948.

·         DOKOUPIL, L. Česká a slovenská historiografie I - II, Ostrava. , 1980.

·         DORAZIL, O. Poklady starověkého písemnictví. Praha, 1947.

·         JANOVSKÝ, JULIUS Stručný nástin hlavních směrů vývoje starověkého dějepisectví : Určeno pro posl. fak. filozof.. Praha : SPN, 1984.

·         KUDRNA, J. Kapitoly z dějin historiografie a filosofie dějin. Brno, 1985.

·         KUTNAR, F. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví I - II. Praha, 1973.

·         ŠUSTA, J. Dějepisectví - jeho vývoj v oblasti západní ve středověku a v době nové. Praha, 1933.

·         Čítanka k dějinám dějepisectví I - IV. Praha, 1983.

·         IGGERS, G. G. Dějepisectví ve 20. století. Praha,  2002.

 

 

Literatura k moderní historiografii:

 

Bělohradský V.: Eseje o nedávné minulosti a blízké budoucnosti. Praha: G plus G, 1999

Dilthey, W.: Život a dejinné vedomie. Bratislava 1980

Foucault, M.: Archeologie vědění. Praha 2002      

Gadamer, H.G.: Problém dějinného vědomí. Praha: Filosofia, 1994

Král, M.: Kam směřuje civilizace? Praha 1998

Pešková, J.: Role vědomí v dějinách. Praha: Lidové noviny, 1998

Rakitov, A.I.: Historické poznání. Praha 1985

Sim, S.: Derrida a konec historie. Praha: Triton, 2001

Ankersmit, F. R.: Historiography and Postmodernism. History and Theory, 1989, roč. 28, s. 140 - 151

Applebyová, J.; Huntová, L.; Jacobová, M.: Jak říkat pravdu o dějinách. Brno: CDK, 2002

Beneš, Z.: Dějiny a přítomnost - zamyšlení  nad povahou soudobých dějin. Soudobé dějiny . 1999, roč. 6, s. 45 – 54

Beneš, Z.: Historický text a historická kultura. Praha: Karolinum, 1995

Bloch, M.: Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo. Praha 1967

Braudel, F.:  History of  civilizations. New York: Allen Lane – Penguin Press, 1994

Braudel, F.:  On History. Chicago: University of Chicago Press, 1980

Brzezinski, Z.: The Grand Cheesboard. New York 1997

Brzezinski, Z.: Bez kontroly – chaos v předvečer 21. století. Praha: Victoria Publishing, 1993

Burchardt, J.: Úvahy o světových dějinách. Praha: Votobia, 1996

Carr, E.H.: What is History? New York 1961

Cohen, S.: Structuralism and the Writing of Intellectual History. History and Theory, 17,  1978, roč. 17, s. 184 – 185

Černý, V.: Paměti 1945 – 1972. Praha 1992

Dawson, Ch.: Dynamics of the World History. La Salle: Sherwood Sugden Co, 1978

Evans, R.J.: In Defence of History. London 1998

Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk. Praha: Rybka Publishers, 2002

Hanzal, J.: Cesty české historiografie 1945 – 1989. Praha 1999

Havelka M.: Dějiny a smysl. Praha: Lidové noviny, 2001

Himmelfarb, G.: The New History and the Old. Cambridge 1987

Holzbachová I.: Společnost – dějiny – struktura. Historický materialismus a škola Annales. Brno 1988

Huntington, S.: Střet civilizací. Praha: Rybka Publishers, 2001

Iggers, G. G.: Dějepisectví ve 20. století -  od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: Lidové nakladatelství, 2002

Johnson. P.: Dějiny 20. století. Praha: Rozmluvy, 1991

Johnson. P.: Nepřátelé splečnosti. Praha: Rozmluvy, 1999

Kalista, Z.: Cesty historikova myšlení – prameny k moderní české historiografii. Praha, Garamond,  2002

Kaplan, K.: Československo v letech 1945 – 53. Praha 1991

Kaplan, R.D.: Přicházející anarchie aneb Zborcení snů – svět po studené válce. Červený Kostelec: P. Mervart, 2003

Kostolán, A.: Druhý sjezd československých historiků (Praha, 5. – 11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví v letech 1935 – 1948. Praha 1993

Kučera, K.: Historie a historici. Praha 1992

Kutnar, F.:  Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví  I, II. Praha 1978

Křen, J.: Bílá místa v našich dějinách? Praha 1990

Löwith, K.: Meaning in History. Chicago 1949

Marek, J.: O historismu a dějepisectví. Praha 1992

Pachta, J.: Pekař a pekařovština v českém dějepisectví. Praha 1950

Sprengler, O.: Decline of the West. New York: A. A. Knopf, 1926 - 1928

Šusta, J.: Dějepisectví, jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové. Praha 1946

Toynbee, A. J.: Studium dějin. Praha: Práh,1995

WEIZSACKER von, C. F.: Člověk ve svých dějinách. Praha 1993.