Jdi na obsah Jdi na menu
 


Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra historie

 

 

Historiografie novověku, Historiografie moderní

KHI/HN a KHI/HM

vyučující: PaedDr. Naděžda Morávková, OH.D.

 

Okruhy ke zkoušce

 

1.         Hlavní myšlenkové směry 17. století a jejich odraz v historiografii; základy „učeného dějepisectví“ (Jean Bodin, Jacques Bossuet, Johannes Bolland, Jean Mabillon, Bohuslav Balbín)

2.         Giambattista Vico a jeho koncepce dějin

3.         Dějepisectví v osvícenské době (John Mill, Dunbar, Robertson, Charles – Louis Montesquieu, Voltaire, Jean Antoine Condorcet, Jean Jacques Rousseau, Edward Gibbon)

4.         Preromantická a romantická filosofie dějin  (Johann Gottfried Herder, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wilhelm von Humboldt, Jules Michelet, Nikolaj Michailovič Karamzin, František Palacký)

5.         Liberální dějepisectví (Augustin Thiery, Francois Auguste Mignet, Adolph Thiers, Francois Guizot, Thomas Carlyle, Georg Gottfried Gervinus,  William Hickling Prescott)

6.         Leopold von Ranke – klasická německá historická škola

7.         Pronikání pozitivismu do historiografie (Hippolyte Taine, Alexis de Tocqueville, Fustelo de Coulanges, Henry Thomas Buckle, Theodor Mommsen, Sergej Michailovič Solovjev)

8.         Historická škola Jaroslava Golla a jeho následovníků (České dějepisectví od dob J. Golla po rok 1945)

9.         Josef Pekař

10.     Marxistická historiografie, historický materialismus (Karel Marx, Bedřich Engels, Georgij Valentinovič Plechanov, E. P. Thompson, Nikolaj Alexandrovič Rožkov, Antonio Gramsci, Zdeněk Nejedlý)

11.     Krize klasického historismu a nové trendy v dějepisectví na přelomu 19. a 20. stol; národohospodářské dějiny, kulturní dějiny, sociální dějiny (Gustav Schmoller, Karl Lamprecht, Friedrich Meinecke, Max Weber, Jacob Burckhardt, Benedetto Croce)

12.     Hledání smyslu dějin ve 20. století (Oswald Spengler, Ernst Troeltsch, Nikolaj Alexandrovič, Pitirin Alexandrovič Sorokin , Nikolaj Alexandrovič Berďajev, Arnold J. Toynbee, Johan Huizinga)

13.     Rozumějící historie, „duchové dějiny“ (Johann Gustav Droysen, Wilhelm Dilthey, Henri Bergson, Robin George Collingwood, Zdeněk Kalista)

14.     Škola Annales

15.     Americká historiografie, „New History“ (Charles Augustin Beard, Frederick Jackson Turner, James Harvey Robinson)

16.     Historická věda po roce 1945, „New economic history“, historická demografie, aplikace kvantitativních metod, specifika německé poválečné historiografie (Jürgen Kocka, Hans – Ulrich Wehler, John Greville Agard Pocock, Otto Brunner, Reinhart Koselleck)

17.     Postmoderní výzva v dějepisectví a návrat vyprávění, „lingvistický obrat“ v historiografii, interdisciplinární charakter moderního dějepisného bádání ( Lawrence Stone, Jean - Francois Lyotard, Hyden White, Jacques Derrida, Dušan Třeštík)

18.     Mikrohistorie a dějiny každodennosti, „nové kulturní dějiny“, prosopografie, gender historie, kulturní antropologie (Carlo Ginzburg, Carlo Poni, Giovanni Levi, Hans Medick, Michel Foucault, Jacques Le Goff, Georges Duby, Peter Burke, Joan Scottová, Lynn Huntová, Clifford Geertz)

19.     Konec dějin či Střetnutí civilizací? (Francis Fukuyama versus Samuel P. Huntington)

20.     České poválečné dějepisectví (1945 – současnost)

Literatura k moderní historiografii:

 

Bělohradský V.: Eseje o nedávné minulosti a blízké budoucnosti. Praha: G plus G, 1999

Dilthey, W.: Život a dejinné vedomie. Bratislava 1980

Foucault, M.: Archeologie vědění. Praha 2002      

Gadamer, H.G.: Problém dějinného vědomí. Praha: Filosofia, 1994

Král, M.: Kam směřuje civilizace? Praha 1998

Pešková, J.: Role vědomí v dějinách. Praha: Lidové noviny, 1998

Rakitov, A.I.: Historické poznání. Praha 1985

Sim, S.: Derrida a konec historie. Praha: Triton, 2001

Ankersmit, F. R.: Historiography and Postmodernism. History and Theory, 1989, roč. 28, s. 140 - 151

Applebyová, J.; Huntová, L.; Jacobová, M.: Jak říkat pravdu o dějinách. Brno: CDK, 2002

Beneš, Z.: Dějiny a přítomnost - zamyšlení  nad povahou soudobých dějin. Soudobé dějiny . 1999, roč. 6, s. 45 – 54

Beneš, Z.: Historický text a historická kultura. Praha: Karolinum, 1995

Bloch, M.: Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo. Praha 1967

Braudel, F.:  History of  civilizations. New York: Allen Lane – Penguin Press, 1994

Braudel, F.:  On History. Chicago: University of Chicago Press, 1980

Brzezinski, Z.: The Grand Cheesboard. New York 1997

Brzezinski, Z.: Bez kontroly – chaos v předvečer 21. století. Praha: Victoria Publishing, 1993

Burchardt, J.: Úvahy o světových dějinách. Praha: Votobia, 1996

Carr, E.H.: What is History? New York 1961

Cohen, S.: Structuralism and the Writing of Intellectual History. History and Theory, 17,  1978, roč. 17, s. 184 – 185

Černý, V.: Paměti 1945 – 1972. Praha 1992

Dawson, Ch.: Dynamics of the World History. La Salle: Sherwood Sugden Co, 1978

Evans, R.J.: In Defence of History. London 1998

Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk. Praha: Rybka Publishers, 2002

Hanzal, J.: Cesty české historiografie 1945 – 1989. Praha 1999

Havelka M.: Dějiny a smysl. Praha: Lidové noviny, 2001

Himmelfarb, G.: The New History and the Old. Cambridge 1987

Holzbachová I.: Společnost – dějiny – struktura. Historický materialismus a škola Annales. Brno 1988

Huntington, S.: Střet civilizací. Praha: Rybka Publishers, 2001

Iggers, G. G.: Dějepisectví ve 20. století -  od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: Lidové nakladatelství, 2002

Johnson. P.: Dějiny 20. století. Praha: Rozmluvy, 1991

Johnson. P.: Nepřátelé splečnosti. Praha: Rozmluvy, 1999

Kalista, Z.: Cesty historikova myšlení – prameny k moderní české historiografii. Praha, Garamond,  2002

Kaplan, K.: Československo v letech 1945 – 53. Praha 1991

Kaplan, R.D.: Přicházející anarchie aneb Zborcení snů – svět po studené válce. Červený Kostelec: P. Mervart, 2003

Kostolán, A.: Druhý sjezd československých historiků (Praha, 5. – 11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví v letech 1935 – 1948. Praha 1993

Kučera, K.: Historie a historici. Praha 1992

Kutnar, F.:  Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví  I, II. Praha 1978

Křen, J.: Bílá místa v našich dějinách? Praha 1990

Löwith, K.: Meaning in History. Chicago 1949

Marek, J.: O historismu a dějepisectví. Praha 1992

Pachta, J.: Pekař a pekařovština v českém dějepisectví. Praha 1950

Sprengler, O.: Decline of the West. New York: A. A. Knopf, 1926 - 1928

Šusta, J.: Dějepisectví, jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové. Praha 1946

Toynbee, A. J.: Studium dějin. Praha: Práh,1995

WEIZSACKER von, C. F.: Člověk ve svých dějinách. Praha 1993.