Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky HIPO

24. 9. 2017

Historiografie pro učitele,

KHI/HIPO

vyučující: doc. PaedDr. Naděžda Morávková, OH.D.

 

Okruhy ke zkoušce

HIPO1

 1. Historiografie a její smysl pro historika a učitele dějepisu, trendy vývoje historiografie v dějinách, historické instituce, historické časopisy, historická sdružení
 2. Počátky dějepisných textů ve starověku, vznik vědecké historiografie v období antiky, specifika středověké historiografie – kroniky, národní eposy, hagiografie
 3. Kosmas a jeho pokračovatelé, kronikáři doby Karla IV., husitské kroniky
 4. Humanismus v historiografii evropské a národní (Lionardo Bruni, Lorenzo Valla, Niccolo Machialvelli, Flavius Biondo, Eneas Sylvius Piccolomini, Bartoš písař, Bohuslav Bílejovský, Martin Kuthen, Václav Hájek z Libočan, Prokop Lupáč z Hlaváčova, Daniel Adam z Veleslavína, Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Mikuláš Dačický z Heslova, Václav Budovec z Budova, Jan Skála z Doubravky
 5. Hlavní myšlenkové směry 17. století a jejich odraz v historiografii; základy „učeného dějepisectví“ (Jean Bodin, Jacques Bossuet, Johannes Bolland, Jean Mabillon, Giambattista Vico a jeho koncepce dějin, Bohuslav Balbín a čeští dějepisci barokní doby)
 6. Dějepisectví v osvícenské době (John Mill, Dunbar, Robertson, Charles – Louis Montesquieu, Voltaire, Jean Antoine Condorcet, Jean Jacques Rousseau, Edward Gibbon, počátky obrozenecké historiografie u nás)
 7. Preromantická a romantická filosofie dějin (Johann Gottfried Herder, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wilhelm von Humboldt, klasický historismus a liberální dějepisectví (Leopold von Ranke Jules Michelet, Nikolaj Michailovič Karamzin, Augustin Thiery, Francois Auguste Mignet, Adolph Thiers, Francois Guizot, Thomas Carlyle, Georg Gottfried Gervinus, William Hickling Prescott, František Palacký a jeho žáci)
 8. Pronikání pozitivismu do historiografie (Hippolyte Taine, Alexis de Tocqueville, Fustelo de Coulanges, Henry Thomas Buckle, Theodor Mommsen, Sergej Michailovič Solovjev); Historická škola Jaroslava Golla a jeho následovníků
 9. Marxistická historiografie, historický materialismus (Karel Marx, Bedřich Engels, Georgij Valentinovič Plechanov, E. P. Thompson, Nikolaj Alexandrovič Rožkov, Antonio Gramsci, první marxisté v české historiografii, Zdeněk Nejedlý)

 

 

 

 

 

HIPO2

 1. Nové trendy v dějepisectví na přelomu 19. a 20. stol; národohospodářské dějiny, kulturní dějiny, sociální dějiny (Gustav Schmoller, Karl Lamprecht, Friedrich Meinecke, Max Weber, Jacob Burckhardt, Benedetto Croce
 2.  Hledání smyslu dějin ve 20. století, moderní filozofie dějin(Oswald Spengler, Ernst Troeltsch, Nikolaj Alexandrovič, Pitirin Alexandrovič Sorokin , Nikolaj Alexandrovič Berďajev, Arnold J. Toynbee, Johan Huizinga); Spor o smysl českých dějin (Pekař x Masaryk; Čítanka 1)
 3. Trendy historiografie v první polovině 20. století, sociálně-ekonomické dějiny, Charles Augustin Beard, Frederick Jackson Turner, James Harvey Robinson; „rozumějící historiografie“ („duchové dějiny“) Johan Gustav Droysen, Wilhelm Dilthey, Henri Bergson, Robin George Collingwood, Zdeněk Kalista
 4. Škola Annales a její vliv
 5. Historická věda po roce 1945 - hledání, „New economic history“, historická demografie, aplikace kvalitativního výzkumu – oral hisrtory, prosopografie, specifika německé poválečné historiografie (Jürgen Kocka, Hans – Ulrich Wehler, John Greville Agard Pocock, Otto Brunner, Reinhart Koselleck, Hans Medick); Postmoderní výzva v dějepisectví, návrat vyprávění a „narativistický obrat“ v historiografii, interdisciplinární charakter moderního dějepisného bádání ( Lawrence Stone, Jean-Francois Lyotard, Hayden White, Jacques Derrida, Dušan Třeštík); Mikrohistorie a dějiny každodennosti, , gender historie, vliv kulturní antropologie (Carlo Ginzburg, Carlo Poni, Giovanni Levi, Michel Foucault, Jacques Le Goff, Georges Duby, Peter Burke, Joan Scottová, Lynn Huntová, Clifford Geertz); Francis Fukuyama, George F. Kennan,
 6. České poválečné dějepisectví (1945 – současnost)
 7. Světové historické kongresy, Sjezdy českých historiků (Viz Jiroušek, Bohumil (ed.)Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd = Czech and Czechoslovak participation in International congresses of historical sciences: [sborník ze stejnojmenné konference, která se konala 27. června 2006 v Českých Budějovicích jako součást světového kongresu SVU. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav Filozofické fakulty ve spolupráci s NTP Pelhřimov, 2006. 141 s. Historia culturae; 10. Studia; 7. ISBN 80-7040-887-1.; KUTNAR, František . První sjezd československých historiků 1937: přednášky a debaty. [redakcí Františka Kutnara]. V Praze : Československá historická společnost, 1938. 285, [VII] s. ; KOSTLÁN, Antonín Druhý sjezd československých historiků (5.-11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví v letech 1935-1948. [Ed. a úv. studii napsal]: KOSTLÁN, Antonín. Praha : Archiv AV ČR, 1993. 313 s. (Práce z dějin Akademie věd ČR, Čítanka 2)